Unox
PRIVACY POLICYInformatieblad overeenkomstig art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("AVG")

UNOX S.p.A. ("UNOX") met maatschappelijke zetel te Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe (PD), informeert u als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ("Verantwoordelijke voor de verwerking") over het volgende en verzoekt u de inhoud van deze verklaring aandachtig te lezen.

De informatie wordt verstrekt aan de klant van UNOX aangezien de site www.unoxcasa.com (hierna: "Site") persoonlijke gegevens over u kan verzamelen, zoals hieronder gespecificeerd. In ieder geval blijven de bepalingen in de informatie die UNOX aan haar klanten presenteert op het moment van het sluiten van het contract en betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract, onverlet.

Voor alle inlichtingen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met UNOX op het e-mailadres privacy@unox.com of op het telefoonnummer +39 049 8657530.

 

a) De doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking

UNOX kan uw persoonsgegevens verzamelen in het geval dat u deze verstrekt om u te registreren en toegang te krijgen tot de gereserveerde zone die u onder andere in staat stelt om de ovengarantie te verlengen, toegang te krijgen tot de handleidingen en aanvragen te versturen of om gebruik te maken van het e-commerce platform.

Naast het verlenen van de gevraagde dienst (zowel de toegang tot de gereserveerde zone als het gebruik van het e-commerce platform), kan UNOX, met uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonsgegevens verwerken, manueel of via elektronische weg, voor het verzenden van commerciële mededelingen, nieuwsbrieven, updates of uitnodigingen met betrekking tot evenementen.

Uw e-mailcoördinaten, verstrekt in het kader van de verkoop van een product of dienst, kunnen eveneens worden gebruikt voor het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot producten of diensten die gelijkaardig zijn aan diegene die het voorwerp uitmaken van de verkoop, indien u de verwerking niet heeft geweigerd; UNOX informeert u over de mogelijkheid om zich op elk moment, eenvoudig en gratis, te verzetten tegen de verwerking.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens, op uw verzoek om deel te nemen, ook worden verwerkt om de organisatie van de evenementen van de verantwoordelijke voor de verwerking te beheren en te garanderen dat u eraan kunt deelnemen. Zo kan UNOX u bijvoorbeeld berichten sturen om uw inschrijving te bevestigen of de details van het evenement mee te delen.

Ten slotte verzamelt de Site ook gegevens door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid [link].

 

b) Het verplichte of facultatieve karakter van de verstrekking van gegevens en de gevolgen in geval van niet-mededeling

Het verstrekken van uw gegevens met het oog op de uitvoering van het contract (gebruik van de gevraagde dienst) en het beheer van uw deelname aan de evenementen is facultatief, maar het niet verstrekken ervan kan het onmogelijk maken om de gevraagde diensten te leveren.

Het verstrekken van uw gegevens voor direct marketing doeleinden is facultatief en vereist uw voorafgaande toestemming. Bij gebrek aan dergelijke toestemming zal u gebruik kunnen maken van de gevraagde dienst, hoewel UNOX u geen promotionele communicatie zal kunnen sturen met betrekking tot haar goederen en diensten.

 

c) Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de in punt a) hierboven vermelde doeleinden en in geen geval later dan tien jaar na de sluiting van de contractuele relatie, waarna ze worden gewist of anoniem gemaakt. Eventuele eisen in verband met lopende of dreigende procedures worden voorbehouden.

 

d) Eventuele ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte aan landen buiten de Europese Economische Ruimte

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende subjecten

- subjecten, instanties of autoriteiten aan wie de mededeling verplicht is op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen;

- personen, bedrijven of professionele firma's die, als externe beheerders of onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens, bijstand en advies verlenen aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens met betrekking tot het onderhoud en de ontwikkeling van het UNOX IT-systeem, tot IT- en telematicadiensten of archivering of in boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale, financiële en incassokwesties met betrekking tot de levering van de dienst;

- bevoegd intern personeel.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verspreid, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan verplichtingen op grond van de wet, regelgeving en/of om verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie uit te voeren.

Binnen de grenzen van wat strikt noodzakelijk is voor de in punt a) genoemde doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan subjecten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die de verantwoordelijke voor de verwerking diensten aanbieden die verband houden met de verrichte verwerkingsactiviteiten. Deze doorgifte zal, in voorkomend geval, alleen plaatsvinden met inachtneming van de voorwaarden waarin de GDPR voorziet en telkens wanneer de persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan landen die niet in aanmerking komen voor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zal de doorgifte uitsluitend plaatsvinden (i) na ondertekening van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en na vaststelling van eventuele verdere technische maatregelen,  organisatorische en/of contractuele maatregelen die geschikt zijn om een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en die in elk geval in wezen gelijkwaardig zijn aan het niveau dat binnen de EER wordt gewaarborgd, of (ii) indien zich een van de afwijkingen voordoet waarnaar in artikel 49 GDPR wordt verwezen. Een kopie van de goedgekeurde passende of geschikte garanties is beschikbaar op het hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking en kan te allen tijde worden opgevraagd.

 

e) De rechten van de betrokken partijen

U hebt en kunt te allen tijde de rechten uitoefenen op:

- Toegang tot uw persoonsgegevens;

- Rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;

- Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Verzet, op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke het bestaan aantoont van bindende gerechtvaardigde redenen om door te gaan met de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden of voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;

- Verzet, op elk gewenst moment, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor direct-marketingdoeleinden;

- Verzet, op elk moment en kosteloos, tegen de verwerking van persoonsgegevens voor het aanbieden van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de gekochte producten of diensten;

- Dataportabiliteit;

- Intrekking van de toestemming op elk moment, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

 

Om deze rechten uit te oefenen, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met UNOX op het volgende e-mailadres: privacy@unox.it.

Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid wordt voortdurend bijgewerkt. De laatste update dateert van februari 2022.